Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN NN BOUW

Inhoudsopgave

 1. Definities
 2. Toepasselijkheid
 3. Aanbiedingen en totstandkoming van de Overeenkomst
 4. Prijzen en wijzigingen
 5. Betaling
 6. Verplichtingen van de Opdrachtgever
 7. Uitvoering Werkzaamheden
 8. Meer- en Minderwerk
 9. Levering en risico-overgang
 10. Reclame
 11. Garanties
 12. Overmacht
 13. Aansprakelijkheid van NN Bouw
 14. Aansprakelijkheid van de Opdrachtgever
 15. Oplevering en goedkeuring
 16. Eigendomsvoorbehoud
 17. Intellectuele en industriële eigendom
 18. Persoonsgegevens
 19. Geheimhouding
 20. Overdracht van rechten en verplichtingen
 21. Opzegging, opschorting en ontbinding
 22. Toepasselijk recht en geschillen

 

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden:
onderhavige Algemene Voorwaarden van NN Bouw;

Consument:
Opdrachtgever die een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf;

Meerwerk:
al hetgeen door NN Bouw boven de in de Overeenkomst en/of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde hoeveelheden c.q. werkzaamheden wordt geleverd, aangebracht en/of gepresteerd;

Minderwerk:
al hetgeen door NN Bouw minder dan de in de Overeenkomst en/of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde hoeveelheden c.q. werkzaamheden wordt geleverd, aangebracht en/of gepresteerd;

NN Bouw:
de vennootschap onder firma NN Bouw (KvK: 862165325) gevestigd te Groningen,, de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden;

Opdrachtgever:
iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie NN Bouw een Overeenkomst aangaat dan wel aan wie NN Bouw een aanbieding doet;

Overeenkomst:
de overeenkomst betreffende dienstverlening, aanneming van werk, advisering, ontwerp of andere activiteiten hoe ook genaamd of aangeduid, tussen NN Bouw en Opdrachtgever;

Partij/Partijen:
NN Bouw en/of de Opdrachtgever;

Producten:
alle zaken, hoe ook genaamd of aangeduid, o.g.v. een Overeenkomst aan een Wederpartij te leveren;

Werk:
het uit te voeren werk, technische installatiewerk of de te verrichten levering, hoe ook genaamd of aangeduid door NN Bouw verricht voor een Opdrachtgever;

Werkzaamheden:
alle activiteiten, werkzaamheden, dienstverlening, aanneming van werk, transport, montage, reparatie, onderhoud, ontwerpen, advisering, verwerking van materialen en verkoop en levering van Producten door NN Bouw, hoe ook genaamd of aangeduid, verricht voor Opdrachtgever.

 

2. Toepasselijkheid

Op alle aanbiedingen en/of offertes en op alle Overeenkomsten van NN Bouw en haar Opdrachtgever zijn uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing. De Opdrachtgever met wie eenmaal op basis van de Algemene Voorwaarden werd gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid daarvan op toekomstige en/of vervolgovereenkomsten en Werkzaamheden met/van NN Bouw.

Door de Opdrachtgever gehanteerde algemene (inkoop)voorwaarden en andere (van de Algemene Voorwaarden afwijkende) bedingen worden door NN Bouw uitdrukkelijk van de hand gewezen, ook als daar in offertes, facturen en/of op briefpapier naar wordt verwezen, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk door NN Bouw zijn aanvaard.

Indien enige bepaling of enig gedeelte van een bepaling van de Algemene Voorwaarden om welke reden dan ook geheel of gedeeltelijk onverbindend is, doet zulks niets af aan de verbindendheid van de resterende bepalingen van de Algemene Voorwaarden c.q. van het resterende gedeelte van de betreffende bepaling.

NN Bouw heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten. Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail bekend gemaakt aan de Opdrachtgever en treden in werking dertig (30) dagen na de bekendmaking, tenzij bij de bekendmaking een andere datum wordt medegedeeld.

De Algemene Voorwaarden strekken mede ten behoeve van derden die door NN Bouw voor (de uitvoering van) haar Werkzaamheden worden ingeschakeld.

 

3. Aanbiedingen en totstandkoming van de Overeenkomst

Alle aanbiedingen van NN Bouw zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De aanbiedingen van NN Bouw mogen zonder toestemming van NN Bouw niet worden vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage worden gegeven. NN Bouw is te allen tijde gerechtigd om de kosten van haar aanbieding/offerte in rekening te brengen bij de Opdrachtgever.

De aanbieding(en) en/of offerte(s) wordt (worden) gedagtekend en geldt (gelden) ingaande die dag gedurende 30 dagen. NN Bouw is niet gebonden aan de geldigheidstermijn van aanbieding(en) en/of offerte(s) zodat zij haar aanbieding(en) en offerte(s) op ieder moment kan herroepen. Na aanvaarding van de aanbieding(en) en/of offerte(s) van NN Bouw, ongeacht of dit binnen de termijn van 30 dagen geschiedt, kan het aanbod door NN Bouw alleen nog onverwijld worden herroepen.

Overeenkomsten (alsook wijzigingen daarin) komen tot stand door schriftelijke of elektronische bevestiging van NN Bouw en/of door aanvaarding van de aanbieding(en) en/of offerte(s) door de Opdrachtgever, tenzij NN Bouw haar aanbieding(en) en/of offerte(s) onverwijld herroept na aanvaarding daarvan door Opdrachtgever. Voorts komt een overeenkomst tot stand doordat NN Bouw zonder voorafgaande bevestiging geheel of gedeeltelijk uitvoering geeft aan een door de Opdrachtgever gegeven opdracht. Alsdan draagt de Opdrachtgever steeds het risico voor de uitvoering van de (mogelijk multi-interpretabele) Overeenkomst en als gevolg daarvan ontstane verkeerde uitvoering van Werkzaamheden. Indien de Overeenkomst wordt gesloten met twee of meer Opdrachtgevers, zijn deze hoofdelijk verbonden tot nakoming van de Overeenkomst.

Voor Overeenkomsten waarvoor naar aard en omvang geen aanbieding/offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens schriftelijke reclame binnen acht dagen na factuurdatum.

Alle aanbiedingen van NN Bouw zijn gebaseerd op de situatie, daaronder begrepen het aan- c.q. afwezig zijn van zaken, zoals deze door de Opdrachtgever wordt omschreven en/of visueel wordt aangetroffen bij opname, bezichtiging of aanwijzing van de (plaats van de) Werkzaamheden.

Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door NN Bouw of in haar opdracht vervaardigd zijn, blijven eigendom van NN Bouw. Voormelde zaken mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond met het oogmerk een vergelijkbare offerte te verkrijgen. Zij mogen evenmin worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd. Indien geen opdracht wordt verleend, dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe door NN Bouw gedaan verzoek op kosten van de Opdrachtgever aan haar te worden teruggezonden.

 

4. Prijzen en wijzigingen

Alle in de aanbieding van NN Bouw genoemde prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s (€) en bruto, exclusief belasting(en) en/of heffingen (waaronder omzetbelasting en in- en uitvoerrechten) en milieuheffingen, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven en/of overeengekomen.

De prijzen en overige condities zijn gebaseerd op de soort en de omvang van de te leveren zaken en/of diensten als in de aanbieding vermeld. Deelbestellingen geven NN Bouw het recht de in de aanbieding vermelde prijzen en condities te herzien.

NN Bouw heeft het recht om ingeval van prijsstijging van kostprijsbepalende elementen na de aanbieding en/of offerte en/of tussen het tijdstip van de totstandkoming van de Overeenkomst en de volledige nakoming daarvan, en ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, de prijs te verhogen. Onder kostprijsbepalende elementen wordt o.a., maar niet uitsluitend, begrepen kostenstijgingen die voortvloeien uit vermeerderingen of wijzigingen van lonen, lasten, belastingen, rechten, retributies, vrachten, heffingen, prijzen van grondstoffen en energie, alsmede wisselkoersveranderingen, verhogingen van de door leveranciers in rekening gebrachte kosten of wetswijzigingen. Een dergelijke prijsverhoging geeft de Opdrachtgever geen recht de Overeenkomst te ontbinden. De prijsverhoging geldt voor die delen van de Overeenkomst die nog niet zijn uitgevoerd.

Indien de prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst, heeft (uitsluitend) de Consument – in afwijking van het voorgaande lid – de bevoegdheid de Overeenkomst te ontbinden, tenzij de prijsstijging uit de wet voortvloeit. Indien de Consument niet binnen vijf werkdagen na mededeling van de prijsverhoging schriftelijk aangeeft gebruik te willen maken van zijn ontbindingsrecht, mag NN Bouw ervan uitgaan dat de Consument met de wijziging heeft ingestemd. Indien de Consument een beroep op ontbinding van de Overeenkomst heeft gedaan, heeft NN Bouw gedurende vijf werkdagen het recht om aan de Consument mee te delen dat zij de Overeenkomst alsnog tegen de oorspronkelijke prijzen zal uitvoeren, waarna de Overeenkomst wordt geacht nimmer te zijn ontbonden.

NN Bouw heeft het recht om, bij levering van zaken en/of diensten met een factuurwaarde lager dan een door haar te bepalen bedrag, een afzonderlijk bedrag aan administratie- en/of behandelingskosten in rekening te brengen.

NN Bouw is gerechtigd, ook zonder bericht aan of overleg met de Opdrachtgever, doch steeds met inachtneming van de eisen van redelijkheid en billijkheid, zaken te vervangen en/of wijzigingen in de overeengekomen Werkzaamheden dan wel Meerwerk te verrichten, indien zij zulks voor een goede en vakkundige uitvoering van de overeengekomen Werkzaamheden nodig oordeelt of zulks noodzakelijk is ingevolge nieuwe of gewijzigde (overheids)voorschriften.

Monsters en zichtexemplaren mogen door NN Bouw in rekening worden gebracht, tenzij bij Overeenkomst uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Monsters en zichtexemplaren die niet op verzoek van de Opdrachtgever zijn vervaardigd, kunnen binnen 14 dagen na ontvangst kosteloos worden geretourneerd. Leveringskosten en de eventuele kosten voor vervaardiging en retournering zijn te allen tijde voor rekening van Opdrachtgever. Monsters en zichtexemplaren die op verzoek van de Opdrachtgever zijn gemaakt, kunnen nimmer worden geretourneerd.

 

5. Betaling

Betalingen dienen te geschieden binnen de op de factuur aangegeven betalingstermijn en in ieder geval veertien dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim is, zonder dat enige sommatie of voorafgaande ingebrekestelling is vereist.

Bij de oplevering dienen alle ingediende termijnfacturen en de facturen met betrekking tot het overeengekomen Meerwerk te zijn voldaan, behoudens – in geval van een Consument – het bepaalde in artikel 7:767 en 7:678 BW.

Indien de Opdrachtgever enig door hem verschuldigd bedrag niet tijdig voldoet, is over het (factuur)bedrag vanaf de vervaldag van de factuur tot het moment van volledige voldoening een rente verschuldigd van 1% per maand.

Behoudens de gevallen waarin NN Bouw contracteert met een Consument, komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verbandhoudende met de inning van enige vordering op de Opdrachtgever te zijner laste, zonder dat deze door NN Bouw hoeven te worden aangezegd. De buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15% van het/de factuurbedrag(en), met een minimum van € 750,-.

NN Bouw geeft aan de Consument vanaf de vervaldag van de factuur door middel van een aanmaning een termijn van veertien dagen om alsnog te betalen, bij gebreke waarvan de Consument buitengerechtelijke kosten conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten aan NN Bouw verschuldigd is.

Indien betaling in termijnen is overeengekomen, zendt NN Bouw telkens bij of na het verschijnen van een betalingstermijn de desbetreffende termijnfactuur aan de Opdrachtgever toe. De door de Opdrachtgever aan NN Bouw verschuldigde omzetbelasting wordt afzonderlijk vermeld.

NN Bouw is steeds gerechtigd om voorafgaand aan (de uitvoering van de) Werkzaamheden en/of het Meerwerk en/of een aan- c.q. vooruitbetaling en/of zekerheidstelling van de Opdrachtgever te verlangen. In geval van een Consument is dit bedrag – overeenkomstig artikel 7:767 BW – niet hoger dan 10% van de aanneemsom. Deze bevoegdheid heeft NN Bouw ook gedurende de looptijd van de Overeenkomst en met betrekking tot vervolgovereenkomsten. Indien de Opdrachtgever niet aan het verzoek tot aan- c.q. vooruitbetaling en/of zekerheidstelling voldoet, dan is NN Bouw gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden, waarbij NN Bouw recht heeft op schadevergoeding. De Opdrachtgever kan geen enkel recht doen gelden aangaande de nakoming van de Overeenkomst, alvorens de verzochte aan- c.q. vooruitbetaling en/of zekerheidstelling heeft plaatsgevonden.

De Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan NN Bouw te melden.

Betalingen door of vanwege de Opdrachtgever strekken achtereenvolgens ter voldoening van de verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, de gerechtelijke kosten, de verschuldigde renten en daarna in volgorde van ouderdom de openstaande hoofdsommen, ongeacht de andersluidende aanwijzingen van de Opdrachtgever.

Behoudens de gevallen waarin NN Bouw contracteert met een Consument, is het de Opdrachtgever niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke toestemming van NN Bouw zijn betalingsverplichting(en) jegens NN Bouw op te schorten, te verrekenen en/of te compenseren met een vordering van de Opdrachtgever op NN Bouw uit welke hoofde dan ook. De Opdrachtgever (niet tevens Consument) kan zich jegens NN Bouw niet beroepen op een retentierecht.

Reclamaties betreffende facturen van NN Bouw dienen binnen 8 dagen na de factuurdatum schriftelijk te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de factuur wordt geacht juist en volledig te zijn en elke aanspraak tegen NN Bouw ter zake daarvan vervalt.

 

6. Verplichtingen Opdrachtgever

De Opdrachtgever is verplicht ten behoeve van de uitvoering van de Werkzaamheden door NN Bouw (tijdig) alle door NN Bouw verlangde medewerking te verlenen en alle benodigde voorzieningen te treffen en vergunningen te verkrijgen, alles voor risico van de Opdrachtgever, tenzij bij Overeenkomst anders is overeengekomen.

De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om vóór de dag waarop het Werk als opgeleverd geldt, de Werkzaamheden (en het Werk) zelf dan wel door derden uit te (laten) voeren, behoudens toestemming van NN Bouw.

Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van NN Bouw is het de Opdrachtgever niet toegestaan om voor de dag waarop het Werk als opgeleverd geldt, zijn rechten en plichten uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde.

De Opdrachtgever heeft de verplichting om NN Bouw tijdig schriftelijk te informeren over c.q. te waarschuwen voor met betrekking tot voor de uitvoering van de Werkzaamheden relevante omstandigheden.

Opdrachtgever is verplicht voor zijn rekening het werk, de daarvoor benodigde zaken, daaronder mede begrepen de gebouwde of te bouwen onroerende zaak waarin of waaraan de Werkzaamheden worden uitgevoerd, te verzekeren tegen alle eventuele schaden en/of diefstal. Behoudens indien bij   Overeenkomst anders overeengekomen, is Opdrachtgever meer in het bijzonder verplicht gedurende de looptijd van de Overeenkomst – voor zover van toepassing – een CAR (Construction All Risks) en/of een EAR (Erection Allrisk) of vergelijkbare verzekering af te sluiten en aan te houden, die tenminste adequaat dekking geeft ter zake van materieel verlies en/of zaakschade en/of letsel veroorzaakt aan, door of met de bij de uitvoering van de Werkzaamheden gebruikte zaken en de onroerende zaak waar de Werkzaamheden aan worden uitgevoerd. De verzekering dient dekking te bieden op de locatie waar de Werkzaamheden worden verricht, alsmede gedurende eventueel transport. Opdrachtgever zal voorts alle verplichte wettelijke verzekeringen afsluiten welke door de van toepassing zijnde wetgeving wordt voorgeschreven.

Enige verzekering laat de aansprakelijkheid van de Opdrachtgever op grond van de Overeenkomst en/of de wet onverlet.

Indien de Opdrachtgever niet voldoet aan enige verplichting uit de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden, zijn alle vorderingen die NN Bouw op de Opdrachtgever heeft onmiddellijk opeisbaar, zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is, alsmede is NN Bouw bevoegd de (verdere) nakoming door haar van al haar verplichtingen uit rechtsverhoudingen met de Opdrachtgever op te schorten.

 

7. Uitvoering Werkzaamheden

Behoudens andersluidende schriftelijke afspraken, wordt met de Werkzaamheden begonnen na de totstandkoming van de Overeenkomst en nadat en zolang NN Bouw beschikt over alle voor de uitvoering noodzakelijke voorzieningen en over alle voor de uitvoering noodzakelijke en/of door de Opdrachtgever te verstrekken voorwerpen, bescheiden, tekeningen, calculaties, vergunningen, ontheffingen, goedkeuringen, toewijzingen, en gegevens, nadat door de Opdrachtgever informatie over de van toepassing zijnde veiligheidsmaatregelen is verstrekt en nadat een eventueel bedongen vooruitbetaling door NN Bouw is ontvangen of zekerheid ten behoeve van NN Bouw is gesteld.

Overeengekomen termijnen worden verlengd met de tijd dat de Opdrachtgever met de uitvoering van enige verplichting later is dan overeengekomen of door NN Bouw redelijkerwijs verwacht kan worden. NN Bouw heeft recht op verlenging van de termijn waarbinnen het Werk zal worden opgeleverd indien door overmacht, door voor rekening van de Opdrachtgever komende omstandigheden, dan wel als gevolg van Meer- en Minderwerk, niet van NN Bouw kan worden gevergd dat het Werk binnen de overeengekomen termijn wordt opgeleverd.

NN Bouw heeft het recht om de Werkzaamheden naar eigen inzichten uit te voeren, al dan niet door inschakeling van derden – voor rekening en risico van de Opdrachtgever – en al dan niet in gedeelten. Gedurende officiële feestdagen worden geen Werkzaamheden uitgevoerd, tenzij anders overeengekomen.

 

8. Meer- en Minderwerk

Meerwerk zal worden berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het Meerwerk wordt verricht, Minderwerk zal worden berekend op basis van de bij het sluiten van de Overeenkomst geldende prijsbepalende factoren.

Verrekening van Meer- en Minderwerk vindt plaats ingeval van wijzigingen in de Overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering, ingeval van afwijkingen van de bedragen van de stelposten en ingeval van afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden.

NN Bouw is naast de in het vorige artikellid genoemde mogelijkheid van verrekening ook gerechtigd om door haar verricht Meerwerk afzonderlijk in rekening te brengen.

Wijzigingen in de Overeenkomst dan wel de voorwaarden van uitvoering zullen – behoudens spoedeisende omstandigheden – schriftelijk of elektronisch worden overeengekomen. Het gemis van een schriftelijke of elektronische opdracht laat de aanspraken van NN Bouw op verrekening van Meer- en Minderwerk dan wel op het afzonderlijk in rekening brengen van Meerwerk overeenkomstig het vorige lid onverlet.

Indien de Opdrachtgever opdracht geeft tot het uitvoeren van Meerwerk, mag NN Bouw bij wijze van voorschot 10% van het overeengekomen bedrag in rekening brengen. Tenzij anders is overeengekomen zal Minderwerk door NN Bouw worden verrekend bij de eindafrekening.

Indien bij de eindafrekening van het Werk blijkt dat het totaalbedrag van het Minderwerk het totaalbedrag van het Meerwerk overtreft, heeft NN Bouw recht op een bedrag gelijk aan 10% van het verschil van die totalen.

 

9. Levering, levertermijn en risico-overgang

Levering van Producten geschiedt op een in de Overeenkomst overeengekomen plaats, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

De door NN Bouw opgegeven termijnen waarbinnen de Producten worden geleverd, gelden steeds bij benadering en gelden voor NN Bouw niet als fatale termijnen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Ingeval van niet tijdige levering is NN Bouw eerst na schriftelijke ingebrekestelling in verzuim.

Behoudens de gevallen waarin NN Bouw contracteert met een Consument, heeft de Opdrachtgever bij overschrijding van fatale (leverings)termijnen, dan wel bij verzuim na schriftelijke ingebrekestelling, geen recht op schadevergoeding en/of niet-nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichting, doch slechts de keuze om binnen een door de Wederpartij gestelde redelijke termijn alsnog nakoming te verlangen, dan wel de Overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte te ontbinden.

De Opdrachtgever is verplicht Producten af te nemen binnen de daartoe in de Overeenkomst genoemde leverings- en/of afroeptermijnen. Indien in de Overeenkomst slechts is bepaald dat de Opdrachtgever Producten in een bepaalde periode zal afroepen en met betrekking tot de afroep geen nadere termijnen zijn gesteld, is de Opdrachtgever gehouden deze geleidelijk en gespreid over die periode, rekening houdend met seizoensomstandigheden, af te nemen. NN Bouw is, indien naar haar oordeel de Opdrachtgever deze verplichtingen niet nakomt, gerechtigd de Opdrachtgever een termijn te stellen, binnen welke termijn de Opdrachtgever verplicht is (een deel van) de Producten af te nemen.

Indien de Opdrachtgever de Producten met inachtneming van het in dit artikel genoemde niet tijdig afneemt, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en alle gevolgen daarvan zijn voor zijn rekening, kosten van opslag daaronder begrepen. Meer in het bijzonder heeft NN Bouw alsdan het recht om de Overeenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te vorderen.

NN Bouw is bevoegd om te leveren in gedeelten, welke NN Bouw dan afzonderlijk mag factureren. De Opdrachtgever is dan verplicht te betalen overeenkomstig het bepaalde in deze voorwaarden.

Onder geen beding mogen de door NN Bouw geleverde Producten zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van NN Bouw worden teruggezonden.

In geval van overmacht, alsmede indien door het – al dan niet verwijtbaar – handelen of nalaten van de Opdrachtgever of een derde vertraging is veroorzaakt, zal de levertermijn tenminste worden verlengd met de duur van de vertraging.

Vanaf het tijdstip van levering is het geleverde voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Indien de levering niet geschiedt op een in de Overeenkomst overeengekomen plaats, worden de Producten voor rekening en risico van de Opdrachtgever vervoerd.

 

10. Reclame

De Opdrachtgever heeft de verplichting de Producten direct bij aflevering te onderzoeken c.q. inspecteren. Indien de Opdrachtgever daarbij zichtbare gebreken of tekortkomingen constateert, dient de Opdrachtgever deze direct bij aflevering schriftelijk aan NN Bouw te melden, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd en alle aanspraak tegen NN Bouw ter zake die zichtbare gebreken of tekortkomingen vervalt. Met de ondertekening van de laadbon, vrachtbrief of soortgelijk document door of namens de Opdrachtgever wordt deze geacht de door NN Bouw geleverde Producten te hebben aanvaard c.q. goedgekeurd.

Reclamaties ten aanzien van niet-zichtbare gebreken of tekortkomingen ter zake de Producten dient de Opdrachtgever terstond, althans ten minste binnen 8 dagen, na de ontdekking daarvan schriftelijk bij NN Bouw te melden, bij gebreke waarvan elke aanspraak tegen NN Bouw ter zake van die gebreken c.q. tekortkomingen vervalt.

In de gevallen waarin wordt gecontracteerd met een Consument, vervalt – in afwijking van bovenstaande bepalingen – ieder vorderingsrecht vanwege (on)zichtbare gebreken of tekortkomingen in/aan de Producten, indien het gebrek, het defect of de schade te laat wordt gemeld en in ieder geval één jaar na de aflevering van de Producten, tenzij Partijen schriftelijk een andere termijn zijn overeengekomen.

Geringe, in de branche van het betrokken Product gebruikelijke c.q. normale, afwijkingen in uitvoering en/of hoeveelheden, waarbij 10% naar boven en beneden ten opzichte van de overeengekomen hoeveelheid als gering wordt aangemerkt, vormen nimmer grond voor reclame.

Een reclame van de Opdrachtgever ten aanzien van een bepaalde levering of wijze van dienstverlening schort de (betalings)verplichting(en) van de Opdrachtgever van deze en eventuele andere leveringen niet op en geeft de Opdrachtgever evenmin recht op verrekening.

Indien een reclame van de Opdrachtgever ongegrond is, komen de kosten die daardoor zijn ontstaan bij NN Bouw, daaronder begrepen eventuele onderzoekskosten, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.

 

11. Garanties

Indien NN Bouw garantie(s) verleent voor materiaal- en/of fabricagefouten, houdt een geslaagd beroep op die garantie(s) uitsluitend in dat NN Bouw naar haar keuze de betreffende Producten zal herstellen of vervangen, de Werkzaamheden opnieuw zal uitvoeren of het terugbetalen van een door NN Bouw te bepalen redelijk deel van de/het door Opdrachtgever betaalde aanneemsom, honorarium en/of aankoopbedrag.

Ten aanzien van door NN Bouw van derden betrokken materialen, zaken en/of producten, is NN Bouw slechts aan een eventueel overeengekomen garantie gebonden indien en voor zover zij op haar beurt van de betreffende derden ter zake garantie(s) heeft verkregen.

Garantie is uitgesloten voor gebreken die het gevolg zijn van:

 • normale slijtage;
 • onoordeelkundig gebruik;
 • herstel, reparatie, wijziging en/of aanpassing door de Opdrachtgever;
 • gebreken aan of ongeschiktheid van zaken afkomstig van of voorgeschreven door de Opdrachtgever;
 • gebreken aan of ongeschiktheid van door de Opdrachtgever gebruikte materialen of hulpmiddelen.

De Opdrachtgever kan aan de eventuele garantie(s) van NN Bouw geen andere rechten ontlenen, dan als vermeld in lid 1 en 2 van dit artikel, met name niet het recht op enige vergoeding van schade bij het gebruik van de Producten ontstaan.

Indien de Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de met NN Bouw gesloten Overeenkomst of uit een daarmee samenhangende rechtsverhouding voortvloeit, vervalt ieder (vorderings)recht van de Opdrachtgever zich op de overeengekomen garantie(s) te kunnen beroepen.

 

12. Overmacht

In geval van overmacht aan de zijde van NN Bouw, is NN Bouw gerechtigd – te harer keuze – hetzij de uitvoering van de Overeenkomst voor de duur van de overmacht op te schorten, hetzij de Overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat NN Bouw deswege tot enige schadeloosstelling verplicht is.

Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van NN Bouw onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst reeds te voorzien – die de nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert of bezwaarlijk maakt, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, overstroming, epidemieën, schaars worden van materiaal, uitrusting, werkstoffen, uitblijven van voor NN Bouw noodzakelijke leveranties (zoals grondstoffen, zaken, water en elektriciteit), intrekking van vergunningen, gebrek aan werkkrachten en/of personeel, stakingen, onwerkbare dagen ten gevolge van (extreme) weersomstandigheden (zoals harde wind) en andere soortgelijke gebeurtenissen en/of ernstige storingen in het bedrijf van NN Bouw of van één van haar toeleveranciers en/of onderaannemers. Een en ander geldt ongeacht of de omstandigheden welke de overmacht veroorzaken zich voordoen in Nederland of in een ander land.

Indien de overmacht intreedt, terwijl de Overeenkomst reeds gedeeltelijk is uitgevoerd, heeft de Opdrachtgever, indien door overmacht de resterende levering (van de zaken en/of diensten) meer dan drie maanden vertraagd wordt, de bevoegdheid hetzij het reeds afgeleverde gedeelte te behouden en daarvoor het verschuldigde gedeelte van de overeengekomen prijs te voldoen, hetzij de Overeenkomst over het reeds uitgevoerde gedeelte te ontbinden onder de verplichting van hetgeen hem reeds geleverd was voor zijn rekening en risico te retourneren, echter enkel indien de Opdrachtgever kan aantonen dat het reeds afgeleverde gedeelte door hem niet doeltreffend kan worden gebruikt ten gevolge van vertraging in de aflevering van het resterende gedeelte.

 

13. Aansprakelijkheid van NN Bouw

NN Bouw is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door onjuiste en/of onvolledige informatie verstrekt door of namens de Opdrachtgever, alsmede schade veroorzaakt door onjuistheden of gebreken in de door of namens de Opdrachtgever aan NN Bouw verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen, berekeningen, monsters, stalen, voorbeelden, vormen, machines, gereedschappen en (hulp)materialen.

Behoudens de gevallen waarin wordt gecontracteerd met een Consument, wordt de toepasselijkheid van artikel 7:754 BW uitgesloten of – voor zover dit in een voorkomend geval niet mogelijk blijkt – is NN Bouw vrij om te bepalen op welke wijze zij (qua inhoud en in welke vorm) uitvoering geeft aan haar waarschuwingsplicht zoals bedoeld in artikel 7:754 BW.

NN Bouw is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door onjuist of ongeoorloofd gebruik, te zware belasting en/of onvoldoende onderhoud van de afgeleverde Producten door Opdrachtgever.

Elke aansprakelijkheid van NN Bouw vervalt indien de door NN Bouw en/of haar (onder)aannemers en/of leveranciers verrichte Werkzaamheden en aan de Opdrachtgever geleverde Producten, zijn (door)verkocht en/of (door)geleverd, met andere zaken zijn vermengd, zijn veranderd, gerepareerd, verwerkt, ongedaan gemaakt of (anderszins) niet meer identificeerbaar zijn.

Ingeval de aansprakelijkheid van NN Bouw in een voorkomend geval is verzekerd, is de aansprakelijkheid van NN Bouw in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar wordt uitgekeerd.

Onverminderd het bepaalde in het vorige lid is de aansprakelijkheid van NN Bouw steeds beperkt tot het herstellen of het vervangen van de geleverde zaken of het opnieuw uitvoeren van de Werkzaamheden en in ieder geval tot vergoeding van uitsluitend de directe schade in verband met een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst tot maximaal de factuurwaarde voor de betreffende gebrekkige Producten en/of Werkzaamheden. Deze Algemene Voorwaarden blijven ook na herlevering of -uitvoering onverkort van toepassing.

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten om de gebrekkige Producten of Werkzaamheden aan de opdracht te laten beantwoorden. Een tekortkoming van NN Bouw is voorts pas toerekenbaar als sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van een leidinggevend functionaris van NN Bouw.

NN Bouw is niet aansprakelijk voor enige vorm van indirecte schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot gevolgschade, bijvoorbeeld bestaande uit directe of indirecte bedrijfsschade, stagnatieschade, vertragingsschade, verlies van orders en winstderving.

De Opdrachtgever vrijwaart NN Bouw voor alle aanspraken van derden, hoe ook genaamd, die verbandhouden met de (uitvoering van) Werkzaamheden van NN Bouw voor de Opdrachtgever en/of de levering van Producten. Indien er wordt gecontracteerd met een Consument, geldt voornoemde vrijwaring enkel voor de gevallen waarin NN Bouw (of door haar ingeschakelde derden) zelf geen schade heeft (hebben) toegebracht aan derden.

Ieder vorderingsrecht van de Opdrachtgever, waaronder wegens schade of tot herstel of vervanging van Producten en/of de levering van een ontbrekend onderdeel, vervalt indien het gebrek, het defect, de tekortkoming of de schade te laat wordt gemeld en vervalt in ieder geval één jaar na (op)levering, tenzij Partijen bij Overeenkomst een andere termijn zijn overeengekomen of in onderhavige Algemene Voorwaarden anders is bepaald.

 

14. Aansprakelijkheid van de Opdrachtgever

De Opdrachtgever is onder meer verantwoordelijk voor de (geschiktheid voor het uitvoeren van Werkzaamheden van de) door of namens hem verstrekte ontwerpen, tekeningen, berekeningen, specificaties, gegevens, zaken en materialen, evenals voor de door of namens hem gegeven orders, aanwijzingen en instructies.

De Opdrachtgever garandeert c.q. staat er voor in dat de zaken van hem waarmee en/of waaraan Werkzaamheden worden verricht door NN Bouw of door haar ingeschakelde derden, voor die betreffende Werkzaamheden veilig en geschikt zijn.

Indien de Producten door NN Bouw dienen te worden geleverd in een ander land dan in Nederland, is de Opdrachtgever er verantwoordelijk voor dat de Producten (en overige zaken) voldoen aan de eventuele eisen en regelgeving van dat andere land, zoals bijvoorbeeld lokale wetgeving, benodigde vergunningen, fiscale aangelegenheden en importregelgeving. De Opdrachtgever vrijwaart NN Bouw voor iedere aanspraak van derden ter zake.

De Opdrachtgever is aansprakelijk voor de schade die het gevolg is van door hem of in zijn opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.

Alle kosten en/of schade die het gevolg zijn van omstandigheden waarmee NN Bouw bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs geen rekening hoefde te houden, komen voor rekening van de Opdrachtgever.

 

15. Oplevering en goedkeuring

De Werkzaamheden gelden te allen tijde als opgeleverd, uitgevoerd en goedgekeurd op het moment dat door NN Bouw (of door diens (onder)aannemer rechtstreeks) aan de Opdrachtgever wordt medegedeeld dat het resultaat van de Werkzaamheden gereed is voor oplevering en de Opdrachtgever dit heeft aanvaard.

Het opvragen door NN Bouw bij de Opdrachtgever van de factuurgegevens, dan wel het toesturen door NN Bouw van de eindafrekening, geldt als gereedmelding en uitnodiging aan de Opdrachtgever tot opneming van het resultaat van de Werkzaamheden. Voldoening door de Opdrachtgever van de eindafrekening dient plaats te vinden binnen 30 dagen na de datum van eindafrekening, tenzij bij Overeenkomst anders is overeengekomen.

NN Bouw is gerechtigd de factuur betreffende de bij oplevering verschuldigde termijn 14 dagen voor de geplande oplevering in te dienen.

Indien de Opdrachtgever niet binnen 8 dagen op de gereedmelding c.q. uitnodiging tot opneming van het Werk (of Werkzaamheden) reageert, wordt de Opdrachtgever geacht het resultaat van de Werkzaamheden te hebben aanvaard en goedgekeurd zonder dat er een opneming zal plaatsvinden.

NN Bouw is niet verplicht bij oplevering van het Werk (of de Werkzaamheden) een opleverdossier te overhandigen aan Opdrachtgever, tenzij Partijen schriftelijk anders (zijn) overeen(ge)komen,

Indien de Opdrachtgever de eindafrekening van NN Bouw zonder enig protest voldoet, aanvaardt de Opdrachtgever het Werk zonder dat er een opneming van het Werk (of de Werkzaamheden) zal plaatsvinden en wordt het Werk geacht te zijn goedgekeurd. De dag van voldoening geldt als dag van oplevering.

Indien de Opdrachtgever het resultaat van de Werkzaamheden (gedeeltelijk) (feitelijk) in gebruik neemt, geldt dat er eveneens is opgeleverd. De dag van (feitelijke) ingebruikneming geldt als dag van goedkeuring en oplevering.

Indien de Opdrachtgever de eindafrekening niet voldoet en tijdig gebruik maakt van de uitnodiging om tot opneming over te gaan, zal ter gelegenheid daarvan tijdens de opneming een door of namens beide partijen te ondertekenen opleveringsrapport worden opgemaakt.

Indien het resultaat van de Werkzaamheden is opgenomen en de Opdrachtgever niet binnen 8 dagen daarna aan NN Bouw schriftelijk heeft medegedeeld of hij het al dan niet aanvaardt c.q. goedkeurt, geldt het resultaat van de Werkzaamheden als opgeleverd en goedgekeurd.

Indien de Opdrachtgever het resultaat van de Werkzaamheden afkeurt, dient hij de afkeuring schriftelijk te doen onder vermelding van de gebreken die de reden voor afkeuring zijn. Kleine gebreken zullen geen reden tot afkeuring zijn, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan. Na afkeuring door de Opdrachtgever worden de door NN Bouw aanvaarde gebreken zo spoedig mogelijk door haar hersteld.

Vanaf de oplevering is het resultaat van de Werkzaamheden voor rekening en risico van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever vrijwaart NN Bouw voor (alle aansprakelijkheid voor) schade ter zake die de Opdrachtgever lijdt en/of derden lijden.

 

16. Eigendomsvoorbehoud

Alle door NN Bouw geleverde Producten (en overige zaken) blijven eigendom van NN Bouw tot aan het moment van algehele voldoening van al hetgeen NN Bouw uit hoofde van de met de Opdrachtgever gesloten Overeenkomst(en) te vorderen heeft. Hieronder zijn mede begrepen rente en kosten en vorderingen wegens tekortschieten van de Opdrachtgever in de nakoming van zodanige Overeenkomst. Het eigendom gaat voorts pas dan op de Opdrachtgever over, wanneer deze alle vorderingen van NN Bouw ook uit hoofde van andere leveringen, geheel voldaan heeft. Het is de Opdrachtgever niet geoorloofd zich op een retentierecht te beroepen voor wat betreft de bewaringskosten of deze kosten te verrekenen met de door haar verschuldigde prestaties.

De Opdrachtgever verplicht zich de geleverde en/of ter beschikking gestelde zaken separaat te bewaren en duidelijk aan te merken als eigendom van NN Bouw en in geval de Opdrachtgever niet aan deze verplichting voldoet, wordt vermoed dat de bij de Opdrachtgever aanwezige zaken van de soort als door NN Bouw ter beschikking gesteld of geleverd, toebehoren aan NN Bouw.

De Opdrachtgever is niet gerechtigd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende Producten (en overige zaken), anders dan in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening, geheel of gedeeltelijk te vervreemden, aan derden te verhuren, in gebruik te geven, te verpanden of anderszins te bezwaren ten behoeve van derden. Bij overtreding hiervan is de verschuldigde prijs, ongeacht de betalingscondities, terstond en volledig opeisbaar. In geval van geoorloofde doorverkoop cedeert de Opdrachtgever aan NN Bouw reeds bij de totstandkoming van de Overeenkomst alle uit de doorverkoop voortvloeiende rechten op het incasseren van de koopsom. In geval van verwerking in andere zaken is de Opdrachtgever op eerste verzoek van NN Bouw verplicht op die andere zaken ten gunste van NN Bouw een pandrecht te vestigen.

Onverminderd de overige haar toekomende rechten wordt NN Bouw onherroepelijk door de Opdrachtgever gemachtigd om, indien de Opdrachtgever zijn verplichtingen jegens NN Bouw niet nakomt, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst diens locatie te betreden en de door haar geleverde en haar in eigendom toebehorende zaken weer tot zich te nemen.

Bij beslag, (voorlopige) surseance van betaling of faillissement is de Opdrachtgever verplicht om onmiddellijk de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator te wijzen op de (eigendoms)rechten van NN Bouw.

 

17. Intellectuele en industriële eigendom

Opdrachtgever garandeert dat de aan NN Bouw ter beschikking gestelde informatie en zaken geen inbreuk maken op enig geschreven of ongeschreven intellectueel eigendomsrecht van derden en verklaart NN Bouw te vrijwaren indien hij door derden ter zake aansprakelijk wordt gesteld.

Alle (informatie die ligt besloten in) aanbiedingen, offertes, ontwerpen, modellen, gereedschappen, afbeeldingen, programmatuur, adviezen, catalogi, foto’s, tekeningen, berekeningen, software etc. en de daarmee verband houdende rechten van industriële en intellectuele eigendom c.q. daarmee gelijk te stellen rechten worden en blijven eigendom van NN Bouw, ook al zijn de Opdrachtgever voor vervaardiging daarvan kosten in rekening gebracht. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan deze geheel of gedeeltelijk te kopiëren, aan derden ter hand te stellen of ter inzage te geven en/of van de inhoud daarvan aan derden mededeling te doen, tenzij NN Bouw hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verleend.

NN Bouw garandeert op geen enkele wijze dat de aan de Opdrachtgever geleverde zaken en Werkzaamheden geen inbreuk maken op enig geschreven of ongeschreven intellectueel eigendomsrecht van derden.

 

18. Persoonsgegevens

De Opdrachtgever houdt zich bij de uitvoering van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst aan alle geldende wet- en regelgeving ten aanzien van de bescherming van de persoonsgegevens. De Opdrachtgever is gehouden persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en aanverwante wet- en regelgeving. De Opdrachtgever verlangt geen gegevens van NN Bouw die NN Bouw op grond van de betreffende wet- en regelgeving niet mag verstrekken. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de verdere verwerking van de door NN Bouw aan hem verstrekte gegevens.

De Opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk dat aan NN Bouw alleen persoonsgegevens worden verstrekt, indien en voor zover de Opdrachtgever hiertoe gerechtigd is en de eventueel benodigde toestemming hiervoor heeft verkregen van de betreffende personen. De Opdrachtgever zal een derde op de hoogte brengen van eventueel van hem of haar geregistreerde persoonsgegevens en de wijze waarop, wanneer en voor welk doeleinde deze gegevens worden verwerkt.

De Opdrachtgever vrijwaart NN Bouw tegen elke aanspraak van haar medewerkers of overige derden jegens NN Bouw in verband met een schending door Opdrachtgever van het bepaalde in dit artikel en vergoedt daarmee samenhangende gemaakte kosten door NN Bouw.

 

19. Geheimhouding

De Opdrachtgever verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van NN Bouw heeft gekregen. Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door NN Bouw aan de Opdrachtgever is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Aanbiedingen, voorstellen, offertes en de Overeenkomst (alsmede daarin genoemde prijzen en tarieven) zijn altijd vertrouwelijk van aard. Bij overtreding van de geheimhouding verbeurt Opdrachtgever een direct opeisbare boete van € 10.000,- per gebeurtenis, onverminderd de overige rechten van NN Bouw uit hoofde van de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden waaronder het recht om (aanvullende) schadevergoeding te vorderen.

NN Bouw heeft het recht om de naam van de Opdrachtgever te gebruiken als referentie en deze als zodanig openbaar te maken.

 

20. Overdracht van rechten en verplichtingen

Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om de rechten en verplichtingen die hij heeft op grond van de Overeenkomst te verpanden, aan een derde te verkopen of over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van NN Bouw.

Het is NN Bouw te allen tijde toegestaan om haar rechten op grond van de Overeenkomst te verpanden, aan een derde te verkopen of over te dragen.

 

21. Opzegging, opschorting en ontbinding

De Opdrachtgever is – in afwijking van artikel 7:408 BW en 7:764 BW – niet gerechtigd de Overeenkomst tussentijds te beëindigen en/of te annuleren, behoudens indien dit bij Overeenkomst wordt overeengekomen en/of wanneer er wordt gecontracteerd met een Consument en die rechtsverhouding niet kwalificeert als aanneming van werk in de zin van artikel 7:750 BW.

NN Bouw heeft bij tussentijdse beëindiging en/of annulering recht op de volledige overeengekomen prijs, vermeerderd met de kosten die zij als gevolg van de niet-voltooiing heeft moeten maken en verminderd met de haar door de beëindiging bespaarde kosten. NN Bouw is daarnaast gerechtigd om 10% van de waarde van het niet-uitgevoerde deel van de Werkzaamheden in rekening te brengen. NN Bouw zendt de Opdrachtgever een gespecificeerde eindafrekening van hetgeen de Opdrachtgever ingevolge de tussentijdse beëindiging/annulering verschuldigd is.

NN Bouw is gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de haar verder toekomende rechten, in de navolgende gevallen:

indien de Opdrachtgever niet voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de met NN Bouw gesloten Overeenkomst of een daarmee samenhangende Overeenkomst voortvloeit;

indien goede grond bestaat voor de vrees dat de Opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan haar verplichtingen jegens NN Bouw te voldoen;

in geval van faillissement, surséance van betaling, stillegging, liquidatie, ondercuratelestelling dan wel gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de Opdrachtgever, waaronder begrepen de overdracht van een gedeelte van zijn vorderingen.

In elk van de in het vorige artikellid genoemde gevallen zijn alle vorderingen van NN Bouw op de Opdrachtgever direct en in hun geheel opeisbaar, is de Opdrachtgever gehouden tot onmiddellijke teruggave van de eigendommen van NN Bouw en heeft NN Bouw het recht zich toegang te verschaffen tot de terreinen en gebouwen van de Opdrachtgever en deze te betreden, teneinde de betreffende eigendommen in bezit te nemen. Alle hiermee gemoeide kosten en dientengevolge door NN Bouw geleden schade komen voor rekening van de Opdrachtgever.

 

22. Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen tussen NN Bouw en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag en buitenlandse wetgeving wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

De Nederlandse tekst van de Algemene Voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Alle geschillen, voortvloeiende uit of in verband staande met de Overeenkomst(en) en/of deze Algemene Voorwaarden zullen worden onderworpen aan de uitspraak van de daartoe bevoegde rechter in het Arrondissement Noord-Nederland, locatie Groningen.

Indien NN Bouw voornemens is tegen een Consument een geschil aanhangig te maken bij de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Noord-Nederland, locatie Groningen, stelt NN Bouw de Consument daarvan schriftelijk of elektronisch op de hoogte en gunt hem daarbij een termijn van ten minste één maand om te kiezen voor geschilbeslechting door de rechter die uit hoofde van de wet bevoegd is om kennis te nemen van het geschil.

NN Bouw is gebonden aan de door de Consument op grond van het vierde lid tijdig aan NN Bouw bekend gemaakte keuze. Indien de Consument niet binnen de gestelde termijn zijn keuze schriftelijk of elektronisch aan NN Bouw bekendmaakt, is NN Bouw bevoegd om het geschil te laten beslechten door de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Noord-Nederland, locatie Groningen.

In afwijking van het derde, vierde en vijf lid, kunnen NN Bouw en de Consument steeds alle geschillen, ter keuze van de meest gerede partij, ter beslechting aan de volgens de wet bevoegde (kanton)rechter voorleggen.